Τομείς Εξειδίκευσης

Δικηγόροι και Συμβολαιογράφοι

Παροχή υπηρεσιών και λύσεων οι οποίες απευθύνονται σε Έλληνες Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους αναφορικά με τη πρόληψη και καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ, όπως προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών τους και ειδικότερα από τη συμμετοχή τους στις χρηματοοικονομικές και  εμπορικές δραστηριότητες καθώς επίσης και τις συναλλαγές ακίνητης περιουσίας των πελατών τους.

Καζίνο, εταιρείες τυχερών παιγνίων και διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχήματος

Οι επιχειρήσεις καζίνο και τυχερών παιχνιδιών καλούνται να υιοθετήσουν κατάλληλα μέτρα δέουσας επιμέλειας, καθώς επίσης και ταυτοποίησης των πελατών τους ως μέρος των υποχρεώσεων τους για την πρόληψη και καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ. Οι υπηρεσίες μας, μεταξύ άλλων, καλύπτουν τον σχεδιασμό και εφαρμογή των σχετικών εγχειριδίων αναφορικά με τις διαδικασίες αποδοχής πελατών.

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμοί

Παράλληλα με την παροχή του πλήρους φάσματος των υπηρεσιών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης, αναφορικά με τη πρόληψη και καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ σε όλους τους τύπους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανώνουμε σεμινάρια σχετικά με την νομοθεσία και τους κανονισμούς για την πρόληψη και καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ, καθώς και την κατάρτιση του προσωπικού υπόχρεων οργανισμών, ούτως ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις του κάθε οργανισμού όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.

Ασφαλιστικές Εταιρείες

Παροχή υπηρεσιών  πρόληψης και καταπολέμησης του ΞΧ/ΧΤ, ειδικότερα σε σχέση  με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικασιών αποδοχής πελατών και την συνεχή παρακολούθηση των λογαριασμών και συναλλαγών πελατών.

Αθλητικοί Οργανισμοί

Παροχή υπηρεσιών οι οποίες αφορούν την ανίχνευση, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου ξεπλύματος χρήματος, δια μέσου του αθλητισμού και αθλητικών οργανισμών συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των πηγών κεφαλαίων των μετόχων και χορηγών.

Ναυτιλιακές Εταιρείες

Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών αποδοχής και διατήρησης πελατών/προμηθευτών/συνεργατών σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις των πετρελαϊκών εταιρειών και άλλων αντισυμβαλλομένων μερών.

Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης για την διασφάλιση της εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεών τους όπως προκύπτουν μέσα από την εθνική νομοθεσία και τις οδηγίες τις οποίες εκδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη και την αναθεώρηση Εγχειριδίου Εσωτερικών Διαδικασιών για την πρόληψη και καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ, τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το σχεδιασμό  και εφαρμογή διαδικασιών για την αποδοχή πελατών και τη συνεχή παρακολούθηση των λογαριασμών και των συναλλαγών τους.

Εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις

Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων δεόυσας επιμέλειας και της ταυτοποίησης πελατών για επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται προϊόντα υψηλής αξίας όπως αντιπροσώπους αυτοκινήτων, κοσμηματοπωλεία και γκαλερί τέχνης καθώς επίσης και για τουριστικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία.

Φυσικά πρόσωπα

Αν-άληψη και διενέργεια της διαδικασίας εφαρμογής μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε φυσικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση βάσει του κανονιστικού πλαισίου, όπως ενδεικτικά τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα και πολίτες τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή στην Ελλάδα (Golden Visa) και σε άλλα συναφή πρόσωπα (μέλη της οικογένειας ή γνωστούς συνεργάτες), προκειμένου να επαληθευτεί την ταυτότητά τους , το ιστορικό, το οικονομικό ιστορικό και οι πηγές του πλούτου τους καθώς επίσης και η αξιολόγηση του σχετικού κινδύνου.