ποιοι είμαστε

Η AB Compliance προέκυψε μέσα από την συνεργασία της Ελληνικής δικηγορικής εταιρείας «Μπεντενιώτης και Συνεργάτες, Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι» με την Κυπριακή εταιρεία συμβούλων «APC Audit Tax Advisory Ltd». Ο σκοπός της συνεργασίας είναι η συγκρότηση ομάδας ειδικών συμβούλων και συνεργατών, για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υποχρέωση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στην Ελλάδα για συμμόρφωση τους με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την εσωτερική νομοθεσία για την πρόληψη «της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Η εφαρμογή της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, μαζί με τις Συστάσεις οι οποίες εκδίδονται από το FATF δημιούργησαν αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις για τις Ελληνικές Εποπτικές Αρχές, καθώς και για τα αρμόδια πρόσωπα και οντότητες.

Οι υπηρεσίες συμμόρφωσής στοχεύουν να βοηθήσουν τα υπόχρεα πρόσωπα και οντότητες στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουν τις απαιτητικές αυτές  καταστάσεις. Οι υπηρεσίες μας σχεδιάζονται και εκτελούνται με βάση τόσο τη σχετική νομοθεσία όσο και τις βέλτιστες πρακτικές και στοχεύουν στην ερμηνεία και την απλοποίηση των κανονιστικών αυτών απαιτήσεων σε σαφείς, συνοπτικές και ουσιαστικές ενέργειες.

Επικοινωνήστε μαζί μας...

6 + 13 =