Οι υπηρεσίες μας

Η ανάγκη για την πρόληψη και καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, έχει οδηγήσει τις Αρχές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, να θεσπίσουν Κανονιστικές Διατάξεις και Νομοθετικά Πλαίσια για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

Η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων για την καταπολέμηση του εγκλήματος και το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) καθιστούν αναγκαία την αναπροσαρμογή και ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών των υπόχρεων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, τα οποία μεταξύ άλλων είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και οι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, ώστε να συμβαδίζουν με τις κανονιστικές και νομοθετικές αλλαγές.

Σκοπός  των εξειδικευμένων υπηρεσιών της AB Compliance,  είναι να καλύψουν αυτή την ειδική κατηγορία παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης, και μάλιστα να την καλύψουν με υψηλή ποιότητα, όπως απαιτείται από το αντικείμενο της ισχύουσας νομοθεσίας.  Μέσα από τις υπηρεσίες μας εντοπίζουμε, αξιολογούμε και κατανοούμε τους σχετικούς κινδύνους των υπόχρεων προσώπων και επιχειρήσεων και παρέχουμε καθοδήγηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τους νόμους και τους κανονισμούς περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

The complexity of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing requirements and the ever-changing landscape of AML make it necessary to adapt and enhance the internal procedures of the obliged regulated persons, which amongst others include financial institutions, financial service providers, gambling and gaming operators, lawyers, accountants and other designated non-financial business persons to comply with regulatory and legislative changes.

The scope of AB Compliance’s high quality, specialized services is to fulfill the compliance needs of obliged persons and organizations, as required by the subject matter of the applicable law. Through our services we identify, evaluate and understand the risks involved in different sectors and industries and we provide guidance to obliged persons/entities in fulfilling their obligations under the laws and regulations on the prevention and suppression of money laundering and terrorist financing.

 

 

Οι υπηρεσίες μας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πρόληψης του ΞΧ/ΧΤ και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, πρακτικών, μέτρων, διαδικασιών και ελέγχων που εφαρμόζονται για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Για τους σκοπούς των υπηρεσιών η AB Compliance δύναται να διεξάγει φυσικές επισκέψεις στον εντολέα ούτως ώστε να αξιολογεί τις σχετικές διαδικασίες και τα αρχεία του.

Οργάνωση και διενέργεια σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης πρόληψης και καταπολέμησης  του ΞΧ/ΧΤ

Οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού υπόχρεων εταιρειών και οργανισμών, ανάλογα προσαρμοσμένων τόσο στις ειδικές  ανάγκες κάθε οργανισμού όσο και  στις διάφορες βαθμίδες και καθήκοντα του εκπαιδευόμενου προσωπικού και στελεχιακού δυναμικού.

Κατάρτιση, έλεγχος και επικαιροποίηση Εγχειριδίου Εσωτερικών Διαδικασιών για την πρόληψη και καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ

Κατάρτιση και ενημέρωση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Διαδικασιών για την εξάλειψη των ελλείψεων και τη συνεχή επικαιροποίηση του με σκοπό την ανάλογη προσαρμογή του για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις της νομοθεσίας σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης

 

Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  • Εξέταση και αξιολόγηση των υποδομών και εσωτερικών  λειτουργιών και ελέγχων της υπόχρεης εταιρείας
  • Έλεγχος και αξιολόγηση της κανονιστικής  συμμόρφωσης της υπόχρεης εταιρείας με την Νομοθεσία και τους κανονισμούς
  • Έλεγχος και αξιολόγηση της επάρκειας των διαδικασιών αποδοχής πελατών
  • Έλεγχος και αξιολόγηση της κανονιστικής συμμόρφωσης της υπόχρεης εταιρείας με τις υποχρεώσεις της όπως αυτές προκύπτουν από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες
  • Έλεγχος της συμμόρφωσης των διαφόρων τμημάτων της υπόχρεης εταιρείας με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο
  • Παροχή ανεξάρτητης διαβεβαίωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και υπαρχουσών διαδικασιών της υπόχρεης εταιρείας
  • Σύνταξη και υποβολή ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο
Εκπόνηση εκθέσεων αξιολόγησης εσωτερικής κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP)

Αξιολόγηση των κινδύνων της υπόχρεης εταιρείας, βάσει του μεγέθους της, της εσωτερικής οργάνωσης και της φύσης των εργασιών της, καθώς και του εύρους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της. Παροχή συμβουλών σχετικά με την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και αξιολόγηση της εσωτερικής κεφαλαιακής επάρκειας της υπόχρεης εταιρείας,  λαμβάνοντας υπόψη πάντα τους σχετικούς κινδύνους και παράγοντες.

Σχεδιασμός  και εφαρμογή διαδικασιών αποδοχής πελατών:
  • Ταυτοποίηση πελάτη (KYC) και διαδικασίες δέουσας επιμέλειας
  • Δημιουργία και περιεχόμενο του οικονομικού προφίλ των πελατών.

 

Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικής αναφοράς

Σχεδιασμός  της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθεί η υπόχρεη εταιρία  αναφορικά με την Εσωτερική Αναφορά ύποπτων συναλλαγών στον λειτουργό, υπεύθυνο στέλεχος συμμόρφωσης της εταιρείας.

Υπηρεσίες αξιολόγησης σύναψης νέων επιχειρηματικών σχέσεων
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση σαφούς πολιτικής σύναψης νέας επιχειρηματικής σχέσης, η οποία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου και των οδηγιών μετά από λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η υπόχρεη εταιρεία. Οι κίνδυνοι αυτοί προέρχονται συνήθως από την πελατεία της εταιρείας, τον τύπο των συναλλαγών που εκτελούνται για λογαριασμό των πελατών και την χώρα προέλευσης και λειτουργίας των πελατών. Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το ιστορικό των πελατών, τον τύπο και τη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, την χώρα καταγωγής τους, τις υπηρεσίες και τα χρηματοδοτικά μέσα που ζητούν, το αναμενόμενο επίπεδο και φύση των επιχειρηματικών συναλλαγών, καθώς και την αναμενόμενη πηγή και προέλευση των οικονομικών τους πόρων, καθορίζουμε μια πολιτική εξατομικευμένης αποδοχής και ένταξης πελατών, στην οποία καθορίζουμε ρητά τα κριτήρια για την αποδοχή νέων πελατών, προσδιορίζουμε τις κατηγορίες πελατών που δεν θα γίνονται αποδεκτές για τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης και απαριθμούμε τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση κινδύνου των πελατών.
  • Ανάληψη του πλήρους φάσματος των υπηρεσιών για την σύναψη νέας επιχειρηματικής σχέσης,όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, μέσω της παροχής υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης.
 Ανάπτυξη και κατάρτιση του εγχειριδίου διαχείρισης κινδύνων

Κατάρτιση του εγχειριδίου  διαχείρισης κινδύνων ούτως ώστε να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε υπόχρεου προσώπου με βάση το μέγεθος του, την εσωτερική του οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του.

Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών για τη συνεχή παρακολούθηση των λογαριασμών και των συναλλαγών πελατών

Ανάπτυξη διαδικασιών και μεθοδολογιών για την παρακολούθηση των συναλλαγών λογαριασμών για ασυνήθιστη συμπεριφορά, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία πρόληψης και καταπολέμησης του ΞΧ/ΧΤ. 

Αξιολόγηση και εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων διακυβέρνησης για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και συνετής διαχείρισης

Εφαρμογή ρυθμίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού των καθηκόντων στο πλαίσιο της οργάνωσης και της πρόληψης συγκρούσεων συμφερόντων.

Ανάπτυξη και κατάρτιση του εγχειριδίου ανάκαμψης και εξυγίανσης

Προετοιμασία σχεδίου ανάκαμψης και εξυγίανσης που προβλέπει μέτρα τα οποία  πρέπει να ληφθούν από τον υπόχρεο οργανισμό προκειμένου να αποκατασταθεί η οικονομική του θέση μετά από σημαντική επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης.

Σύσταση κατάλληλου λογισμικού για την πρόληψη και καταπολέμηση του ΧΞ/ΧΤ

Σύσταση λογισμικού το οποίο είναι κατάλληλο για τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε υπόχρεου οργανισμού με βάση το μέγεθος του, την εσωτερική του οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του.

Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και σε συνάρτηση με τον τομέα και κλάδο που λειτουργούν τα υπόχρεα πρόσωπα και οργανισμοί, εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές.  Παραθέτουμε πιο κάτω, κατάλογο των Ελληνικών Εποπτικών Αρχών μαζί με τα υπόχρεα πρόσωπα όπως εποπτεύονται από κάθε αρμόδια αρχή.

 

Τράπεζα της Ελλάδος
  • Πιστωτικά ιδρύματα
  • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
  • Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων
  • Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις
  • Εταιρείες παροχής πιστώσεων
  • Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος
  • Ιδρύματα πληρωμών
  • Ταχυδρομικές εταιρείες, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών
  • Ανταλλακτήρια συναλλάγματος
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
  • Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
  • Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
  • Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και συνδεδεμένοι αντιπροσώποι τους
  • Εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης
  • Εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
  • Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
  • Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων
Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.)
  • Ενεχυροδανειστές
  • Αργυραμοιβοί
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
  • Ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές
  • Εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
  • Εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και ιδιώτες ελεγκτές
  • Μεσίτες ακινήτων
  • ‘Εμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
  • Επιχειρήσεις καζίνο
  • Καζίνο που λειτουργούν επί πλοίων στην Ελλάδα ή υπό ελληνική σημαία
  • Επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, καθώς και τα πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των πλατφόρμων διαδικτυακού στοιχήματος
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Συμβολαιογράφοι
  • Δικηγόροι

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • ΄Εμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
  • Επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων
  • Επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων
  • Επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών
  • Επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών
  • Επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας
  • Επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων
  • Πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης
  • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά
  • Επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά